Villkor för tillgång till e-tjänsten Näringslivsregistret

Här hittar du Bolagsverkets villkor för Näringslivsregistret.

§ 1 Om villkoren

Dessa villkor gäller för e-tjänsten Näringslivsregistret. Genom att acceptera villkoren förbinder du dig att följa dem. 

§ 2 Om e-tjänsten

E-tjänsten innehåller information ur bland annat aktiebolagsregistret, handels- och föreningsregistren, filialregistret, konkurs- och näringsförbudsregistren, bank- och försäkringsregistren och registret över europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG).

Bolagsverket kan när som helst förändra utformningen av och innehållet i e-tjänsten.

§ 3 Tillgång till e-tjänsten

När du accepterat dessa villkor, skickar Bolagsverket en personlig användaridentitet samt ett lösenord som ger dig tillgång till e-tjänsten.

E-tjänsten är normalt tillgänglig dygnet runt. Bolagsverket kan när som helst utan föregående varsel tillfälligt stänga tillgången till e-tjänsten om tekniska eller rättsliga omständigheter kräver det. I den mån det är möjligt informerar Bolagsverket här på webbplatsen om sådana åtgärder och om planerade underhåll.

§ 4 Skyldigheter vid användning av e-tjänsten

De personuppgifter som du får genom e-tjänsten får du endast behandla för följande ändamål:

Personuppgifter från registret över verkliga huvudmän

Personuppgifter från registret över verkliga huvudmän får bara behandlas för följande ändamål:

Det kan exempelvis vara:

Personuppgifter från registret mot penningtvätt och insolvensregistret

Personuppgifter från registret mot penningtvätt (registret över anmälda verksamhetsutövare) och insolvensregistret får du bara, istället för punkterna ovan, behandla för ändamålet information till allmänheten om anmälda verksamhetsutövare eller om insolvensförfaranden som har registrerats i registret.

Ditt ansvar

Du har själv ansvar för eventuella skador som användningen av din användaridentitet leder till.

Du får inte lagra information från e-tjänsten annat än i begränsad omfattning och då endast för din egen personliga eller yrkesmässiga användning. Du får inte heller utan särskilt återförsäljaravtal med Bolagsverket vidarebefordra information från e-tjänsten, utom då det sker som ett naturligt led i din sedvanliga näringsverksamhet och överföringen avser en begränsad mängd information.

Du har själv ansvar för att din användning av uppgifter som du fått genom e-tjänsten inte används i strid mot Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (Dataskyddsförordningen) med kompletterande nationell lagstiftning (lag [2018:218] med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt förordning [2018:219] med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning).

§ 5 Priser och avgifter

Du debiteras enligt den vid varje tidpunkt gällande prislista.

Fakturering sker månadsvis i efterskott till den adress som du anmält till Bolagsverket. Betalning ska ske inom 30 dagar från datum för fakturans utställande. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

§ 6 Avbrytande av tillgången till e-tjänsten

Bolagsverket kan avbryta tillgången till e-tjänsten tillfälligt eller permanent om du inte betalat fakturor i tid eller om du åsidosatt dina övriga skyldigheter enligt villkoren.

§ 7 Ansvarsbegränsning

Bolagsverket ansvarar för att informationen i e-tjänsten på ett korrekt sätt återspeglar den information som är införd i Bolagsverkets olika register med utgångspunkt i de uppgifter som registrerade företag anmält till Bolagsverket m.m.

Bolagsverket ansvarar inte för skada som orsakats av att tillgängligheten till e-tjänsten förhindrats eller begränsats på grund av tekniska eller rättsliga omständigheter.

Bolagsverket ansvarar inte för fel som uppstår på grund av den teknik eller de programvaror som du använder för att få tillgång till e-tjänsten. Bolagsverket ansvarar inte heller för din behandling och bearbetning av uppgifter ur e-tjänsten eller för de beslut som du fattar med ledning av informationen.

§ 8 Giltighetstid

Villkoren gäller tills vidare. Villkoren kan dock komma att ändras. I sådant fall ska Bolagsverket avisera ändringen på www.bolagsverket.se minst 30 dagar innan ändringen ska börja gälla.

Villkoren kan sägas upp av båda parter med 30 dagars uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligt.

Villkoren kan sägas upp med omedelbar verkan om någon av parterna i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter och inte vidtagit rättelse inom skälig tid efter skriftligt påpekande från den andra parten. Villkoren kan också sägas upp med omedelbar verkan om de rättsliga förutsättningarna för e-tjänsten skulle ändras.

§ 9 Ångerrätt

Ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler gäller inte i detta avtal.

§ 10 Tvist

Svensk lag gäller för villkoren. En eventuell tvist om villkoren ska i sista hand avgöras av svensk domstol.

Information

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall • Telefon: 0771-670 670 • bolagsverket@bolagsverket.sewww.bolagsverket.se